فهرست دروس ارائه شده توسط مهندس علي پاکيزه مقدم
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ الکترونیک 1جزئیات
۲ الکترونیک 2جزئیات
۳ الکترونیک 3جزئیات
۴ الکترونیک صنعتیجزئیات
۵ تکنیک پالسجزئیات
۶ سیستم تلویزیونجزئیات
۷ مدارهای الکتریکیجزئیات