فهرست دروس ارائه شده توسط دکتر سپهر سلطاني
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرتجزئیات
۲ الکترونیک قدرتجزئیات
۳ بررسی سیستم های قدرت (1)جزئیات
۴ بررسی سیستم های قدرت(2)جزئیات
۵ بهره برداری از سیستم های قدرتجزئیات
۶ دینامیک سیستم های قدرتجزئیات
۷ سیستم های توزیع انرژی الکتریکیجزئیات
۸ ماشین الکتریکی (1)جزئیات
۹ ماشین الکتریکی (2)جزئیات
۱۰ کاربرد کامپیوتر در شبکه های انتقال و توزیعجزئیات
۱۱ کنترل توان راکتیوجزئیات