فهرست دروس ارائه شده توسط مهندس مهدی عاملی
 
ردیفنام درسمشاهده جزئیات
۱ روش تحقیقجزئیات
۲ ریزپردازندهجزئیات
۳ شبکه های محلی کامپیوترجزئیات
۴ مدارمنطقیجزئیات
۵ معماری کامپیوترجزئیات
۶ میکروپروسسورهاجزئیات