فهرست اطلاعیه‌های دکتر سپهر سلطاني
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱تمرین ماشین مهندسی پزشکی۱۳۹۷/۱۰/۰۹ - ۱۹:۴۱:۳۷۴۱ بار
۲آزمایشگاه بررسی و کنترل۱۳۹۶/۰۸/۰۶ - ۱۱:۲۸:۰۳۲۷ بار
۳درس کنترل توان راکتیو۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۰۸:۵۰:۴۲۸۰ بار
۴تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...۱۳۹۵/۰۷/۰۴ - ۱۹:۰۷:۱۸۶۰ بار
۵تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۱۰:۱۲:۵۸۵۵ بار
۶پروژه درس کنترل توان راکتیو۱۳۹۵/۰۳/۲۷ - ۱۲:۱۷:۳۶۱۸۳ بار
۷پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرت۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۱۰:۲۰:۵۶۱۹۱ بار
۸درس سمینار۱۳۹۵/۰۳/۱۸ - ۲۱:۱۶:۳۸۱۹۳ بار
۹یک هفته تعویق زمان تحویل گزارش درس سمینار۱۳۹۴/۰۸/۱۹ - ۱۳:۳۴:۵۳۸۶ بار
۱۰دانشجویان ترم گذشته درس سمینار۱۳۹۴/۰۸/۰۹ - ۱۸:۰۴:۴۲۱۱۵ بار
۱۱درس کنترل توان راکتیو۱۳۹۴/۰۷/۰۵ - ۰۷:۳۵:۰۹۲۳۲ بار
۱۲پروژه دروس دینامیک و توان راکتیو۱۳۹۴/۰۶/۰۲ - ۱۳:۰۴:۴۶۱۵۷ بار
۱۳پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت۱۳۹۴/۰۴/۲۰ - ۰۷:۵۹:۱۸۱۸۹ بار
۱۴پروژه درس کنترل توان راکتیو۱۳۹۴/۰۳/۲۲ - ۲۰:۳۵:۱۹۲۲۸ بار
۱۵اخذ سمینار کارشناسی ارشد۱۳۹۳/۱۲/۲۵ - ۱۳:۳۹:۴۷۲۸۸ بار
۱۶درس کنترل توان راکتیو۱۳۹۳/۱۱/۰۶ - ۱۹:۱۰:۲۵۴۰۶ بار
۱۷درس دینامیک سیستم های قدرت۱۳۹۳/۱۱/۰۳ - ۱۹:۵۴:۱۷۳۷۹ بار
۱۸پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت۱۳۹۳/۱۰/۲۸ - ۱۸:۱۳:۲۶۲۰۲ بار
۱۹عنوان پروژه کنترل توان راکتیو۱۳۹۳/۱۰/۲۸ - ۱۸:۰۷:۳۴۲۰۶ بار
۲۰کتاب ادوات facts۱۳۹۳/۰۷/۱۶ - ۰۹:۴۴:۵۲۱۲۱ بار
۲۱درس بهره برداری۱۳۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۸:۲۶:۲۷۱۸۹ بار
۲۲درس ماشین 2۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۱۰:۰۵:۲۰۳۹۹ بار
۲۳مراجعه۱۳۹۲/۰۲/۳۱ - ۱۱:۵۰:۰۹۳۷۳ بار
۲۴فرمول های بررسی 2۱۳۹۲/۰۱/۲۰ - ۱۱:۲۰:۲۰۳۴۸ بار
۲۵پروژه ساخت دانشجویان کاردانی الکترونیک۱۳۹۲/۰۱/۲۰ - ۱۰:۵۶:۵۹۱۵۷ بار
۲۶ماشین 2۱۳۹۱/۱۰/۱۰ - ۱۲:۵۴:۲۱۴۰۴ بار
۲۷کارآموزی جهت تدریس روباتیک۱۳۹۱/۰۷/۲۹ - ۱۱:۵۳:۴۳۲۷۱ بار
۲۸اطلاعیه پروژه۱۳۹۱/۰۷/۲۹ - ۱۱:۴۸:۰۹۶۹۸ بار
۲۹پروژه تابستان 91۱۳۹۱/۰۷/۰۲ - ۱۱:۴۸:۳۳۵۰۱ بار
۳۰اطلاعیه مهم در خصوص پروژه دانشجویان کارشناسی۱۳۹۱/۰۱/۲۳ - ۱۲:۱۸:۰۹۷۶۱ بار
۳۱ساعات مراجعه دانشجویان۱۳۹۰/۰۹/۲۹ - ۱۳:۱۳:۱۹۹۱۹ بار
۳۲اطلاعیه مهم ارسال نمره پروژه و کارآموزی۱۳۹۰/۰۹/۲۲ - ۱۹:۲۴:۵۴۵۶۵ بار
۳۳میان ترم بررسی 2۱۳۹۰/۰۹/۱۴ - ۱۰:۱۴:۱۳۴۴۸ بار
۳۴استفاده از کامپیوتر۱۳۹۰/۰۹/۰۳ - ۱۰:۵۴:۵۴۴۳۰ بار
۳۵اتاق اساتید۱۳۹۰/۰۸/۲۸ - ۱۹:۲۷:۲۳۴۶۲ بار
۳۶لیست پروژه های کارشناسی مهر90۱۳۹۰/۰۷/۲۶ - ۱۳:۰۵:۰۷۷۷۱ بار
۳۷مهلت ثبت نام کارآموزی و پروژه۱۳۹۰/۰۷/۲۵ - ۱۱:۰۰:۳۵۴۴۵ بار
۳۸بخشنامه کارآموزی، پروژه کارشناسی و پروژه ساخت۱۳۹۰/۰۵/۱۰ - ۱۸:۲۶:۴۰۱۴۸۲ بار
۳۹پروژه ساخت۱۳۹۰/۰۵/۱۰ - ۱۸:۲۰:۱۶۵۰۶ بار
۴۰لیست پروژه های تابستان۱۳۹۰/۰۵/۰۴ - ۱۲:۰۴:۴۸۸۰۲ بار
۴۱یک تمرین از بررسی2۱۳۹۰/۰۳/۲۳ - ۱۲:۴۱:۰۵۲۸۹ بار
۴۲تمرینات حل شده بررسی 1۱۳۹۰/۰۳/۲۳ - ۱۱:۳۸:۱۸۴۴۳ بار
۴۳درس بررسی سیستم های قدرت 2۱۳۹۰/۰۳/۲۲ - ۲۰:۳۶:۳۵۲۷۸ بار
۴۴امتحان میان ترم ماشین 2 ناپیوسته قدرت۱۳۹۰/۰۳/۱۷ - ۱۱:۴۹:۱۸۳۴۶ بار
۴۵بررسی 2۱۳۹۰/۰۲/۲۷ - ۱۸:۲۵:۲۷۳۳۹ بار
۴۶پروژه۱۳۹۰/۰۲/۱۸ - ۱۲:۵۱:۱۸۴۹۹ بار
۴۷تایید دوره کارآموزی۱۳۸۹/۱۲/۱۹ - ۱۲:۴۰:۴۰۱۵۲۳ بار
۴۸پروژه ساخت۱۳۸۹/۱۲/۱۷ - ۱۰:۴۵:۴۲۳۸۷ بار
۴۹لیست پروژه های کارشناسی۱۳۸۹/۱۲/۱۷ - ۰۹:۳۹:۵۳۸۸۱ بار
۵۰تمدید زمان ارائه نمره کارآموزی و پروژه۱۳۸۹/۱۱/۰۴ - ۱۲:۵۹:۱۰۴۰۸ بار
12