فهرست اطلاعیه‌های مهندس مهدی عاملی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعات۱۳۹۸/۰۹/۲۸ - ۰۹:۲۸:۲۶۴۶ بار
۲زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۹:۵۸:۳۴۲۰ بار
۳زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1۱۳۹۸/۰۹/۰۹ - ۱۹:۵۶:۰۲۱۴ بار
۴نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعات۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۱۴:۲۷:۵۸۵۷ بار
۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۰۸:۳۶:۰۴۱۱ بار
۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکی۱۳۹۸/۰۲/۲۰ - ۲۲:۴۲:۱۴۱۲ بار
۷تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکی۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۲۳:۲۲:۴۹۲۱ بار
۸تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوتر۱۳۹۸/۰۲/۱۴ - ۱۱:۱۵:۱۳۱۲ بار
۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازنده۱۳۹۸/۰۲/۱۴ - ۰۸:۲۰:۴۹۱۳ بار
۱۰برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوتر۱۳۹۷/۰۸/۲۵ - ۱۳:۱۴:۳۹۲۱ بار
۱۱برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازنده۱۳۹۷/۰۸/۱۸ - ۲۳:۰۷:۴۷۱۳ بار
۱۲تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوتر۱۳۹۷/۰۱/۳۱ - ۲۲:۳۶:۱۷۱۳ بار
۱۳قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی۱۳۹۶/۰۷/۲۱ - ۱۹:۲۳:۵۵۵۰ بار
۱۴تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازنده۱۳۹۶/۰۵/۲۲ - ۱۳:۴۱:۳۰۲۲ بار
۱۵تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازنده۱۳۹۶/۰۵/۱۳ - ۲۱:۲۲:۵۸۲۲ بار
۱۶اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقی۱۳۹۶/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۶:۴۳۱۲۱ بار
۱۷اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازنده۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - ۱۰:۰۶:۴۰۸۷ بار
۱۸اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوتر۱۳۹۶/۰۳/۰۷ - ۲۳:۵۴:۱۱۱۰۱ بار
۱۹اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکی۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - ۲۲:۵۲:۳۳۱۰۵ بار
۲۰اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعات۱۳۹۶/۰۲/۲۱ - ۲۲:۵۶:۰۲۴۸ بار
۲۱اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷ - ۲۳:۴۲:۲۴۱۱۶ بار
۲۲تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعات۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۲۳:۵۳:۵۲۱۰۶ بار