اطلاعات شخصي:
نام: مهدي
نام خانوادگي: عاملي
مرتبه علمي: مربي
سال تولد: 1348
محل تولد: مشهد
آدرس و تلفن محل کار: دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار - 44646810
پست الکترونيک: mehdi_amelli@iaus.ac.ir  

 

اطلاعات تحصيلي:
مقطع کارشناسي: الکترونيک
مقطع کارشناسي ارشد: کنترل
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: آشکارسازي و تشخيص خطا در يک سيستم انتقال قدرت به کمک شبکه هاي عصبي مصنوعي

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
مدارمنطقي - معماري کامپيوتر - ميکروپروسسورها - کنترل خطي

سوابق استخدامي و اجرائي:
1-  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار از سال 1374.
2- معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار به مدت سه سال (1379-1376).
3- مدير گروه برق و الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار به مدت پنج سال (1384-1379).
4- عضو هيات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار به مدت چهار سال (1385-1381).
5- عضويت در شوراي پژوهشي واحد به مدت چهار سال
6- عضو کميسيون معاملات دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار (1382-1379).
7- عضو شوراي آموزشي واحداز سال 1384 تا 390
8- عضو کميسيون موارد خاص واحداز سال 1387 تا 1390

 

 طرح­هاي پژوهشي:
1- مهدي عاملي، حميدرضا پوررضا، "سورتينگ و شناسايي تخم مرغهاي آلوده و شکسته بر مبناي بينايي ماشين" معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار، تابستان 1384.
2- مهدي عاملي ، "طراحي و ساخت ترينر آزمايشگاه معماري " معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار.سال 1386

 

ليست مقالات چاپ شده:

H.R.Pourreza,  M.Ameli,  M.Naebi,  S.Fazeli,B. Taghizade,  "Automatic detection of eggshell defects based on image processing "   the 4th international conference integrated systems for agri-food production   (SIPA ' 05),Timisoara, Romania:  November  24-26, 2005.

 

کتابهاي چاپ شده:
1- کتاب ميکروکنترلرهاي AVR انتشارات اميد مهر        چاپ اول - سال 1388  - چاپ دوم - سال 1390
2- کتاب آشنايي با مقدمات ريزپردازنده ها و معماري آنها   چاپ اول - سال 1391  انتشارات جهانکده –دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
3- کتاب آشنايي با ميکروکنترلرهاي AVR برنامه نويسي codevision   چاپ اول 1393  انتشارات اميدمهر –دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار