ترم دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲

ساعات کلاسی۱۰-۸۱۰-۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۵۱۵-۱۷۱۷-۱۹
شنبهحضورحضورحضورحضور
یک‌شنبهحضورحضورحضورماشین الکتریک-فرد برسی- زوج بررسی
دوشنبهحضورحضورحضورماشین الکتریکی
سه‌شنبهحضورجلسه شورای پژوهشیآز برسی و آز کنترلآز برسی و آز کنترل
چهارشنبهحضورحضورحضورکنترل توان راکتیوکنترل توان راکتیو
پنج‌شنبه-اکترونیک قدرتالکترونیک قدرت-
جمعه