برنامه هفتگی ترم اول ۹۷-۹۶

ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۵۱۵-۱۷۱۷-۱۹
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبهمراجعه دانشجویان( با هماهنگی قبلی)کنترل بهینه
چهارشنبهمراجعه دانشجویانکنترل بهینه- فیلترهای مجتمعمراجعه دانشجویانسیستمهای کنترل چند متغیرهکنترل چند متغیره- کنترل غیر خطیکنترل غیر خطی
پنج‌شنبهفیلترهای مجتمعمراجعه دانشجویان( با هماهنگی قبلی)
جمعه