ساعات کلاسی۸-۱۰۱۰-۱۲۱۲-۱۳۱۴-۱۶۱۶-۱۸۱۸-۲۰
شنبهحضورآزمایشگاه مدار منطقیحضور
یک‌شنبهکنترل صنعتیمعماری کامپیوترحضورکنترل صنعتیحضورکنترل خطی
دوشنبه
سه‌شنبهریزپردازندهریزپردازندهحضور
چهارشنبهحضورزبان تخصصیحضور
پنج‌شنبه
جمعه